ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019-12-04

                                                                                  БАТЛАВ:

ГХБХБГ-ЫН ДАРГА Б.ГАНСҮХ

ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ ЖИЛИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2019 он                                                                                                                               Баруун-Урт

Хийгдэх ажил

Хүрэх түвшин

Хариуцах эзэн

1

Байгууллагын албан хаагчийн ёс зүйтэй холбоотой санал гомдлыг хүлээн авч шийдвэрлэх.

Байгууллагын албан хаагч ёс зүйн зөрчил гаргахгүй ажиллах.

Ёс зүйн хороо

2

Байгууллагын ажилтан албан хаагчдад монгол улсын засгийн газрын 2019 оны 33 дугаар тогтоолыг танилцуулах

Албан хаагчид төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс дүрмийг мөрдөнө.

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

3

Ажилтнуудад удирдлагаас өгөгдсөн үүрэг даалгаварын биелэлт, ГЗБГЗЗГазар болон бусад газруудаас ирүүлсэн хугацаатай албан бичгүүдийн барагдуулалтад хяналт тавьж ажиллах

Байгууллагын үйл ажиллагаа хурдан шуурхай, хугацаатай албан бичгийн хариу цаг хугацаандаа явсан байна.

Ёс зүйн хороо

4

Ёс зүйн хорооны жилийн ажлын тайланг газрын ажилчдын хуралд танилцуулж, ёс зүйн зөрчлийн мэдээг аймгийн төрийн албаны салбар зөвлөлд хүргүүлэх

Ёс зүйн хорооны үйл ажиллагаа ил тод нээлттэй, тайлан мэдээ хугацаандаа очсон байна.

Захиргаа, хуулийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

 

 

Төлөвлөгөө гаргасан мэргэжилтэн:                          Э.Ганжууржав

Санал асуулга

Танд манай сайтын шинэ загвар таалагдаж байнуу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР