ИЛ ДАЛД АЖЛЫН АКТ

 
 
 

УЛААН ШУГАМЫГ ШАЛГАЖ , ТЭГ ТЭНХЛЭГ

ТАВЬСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

______________________аймаг , хотын ________________-нд баригдах ____________________ _

(дүүрэг,сум,бригад)

барилгын урьд тавигдсан улаан шугамыг шалгаж, тэг тэнхлэгийг гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий

инженер ____________________________захиалагчийн төлөөлөгч ________________ зохиогчийн

хяналт гүйцэтгэгч __________________________ барилгын инженер _________________________

_________________даамал____________________________бид барих газарт нь доорхи байдлаар

татав.

1. __________________________________________________________________________

(барилгын улаан шугамыг хэзээ хаанахын хэн тавьсан, ямар баримт

материал байсан, тавигдсан улаан шугамыг шалгаад зураг, төсөлтэй

тохирч байгаа эсэхийг тодорхой тэмдэглэнэ.)

2. Барилгын шалны тэмдэгт (+0.00) түвшинг______________________тэмдэгтээр авч

тогтоов.

3. Барилгын тэг тэнхлэгийг ________оны ______сарын______-нд татаж тэнхлэгүүдийг

хуваарийг _______________________бэхэлгээнд тэмдэглэн үлдээж _______________________-нд

( хэнд )

хүлээлгэн өгөв.

4. ___________________________________________________________________________

( татсан тэнхлэг бүрийн тэмдэгт цэгийг яаж хамгаалсныг бичнэ )

5. ___________________________________________________________________________

(дараагийн ажил эхэлж болох эсэх, хойшид юуг анхаарах тухай тэмдэглэнэ)

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч _____________________________________

Захиалагчийн төлөөлөгч _____________________________________

Барилгын гүйцэтгэгч байгууллагын ерөнхий

Инженер _____________________________________

Барилгын инженер _____________________________________

Даамал ______________________________________

Хавсралт ¹ 3 М-2

СУУРИЙН НҮХ УХСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

______________________аймаг , хотын ________________-нд баригдах ____________________ _

(дүүрэг,сум,бригад)

барилгын ________________блокийн суурийн нүхийг ажлын зургийн ____-р хуудсанд заагдсаны дагуу ухсан эсэхийг зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч _____________________захиалагчийн төлөөлөгч

____________________________, барилгын инженер ______________________________даамал

___________________________ бид газар дээр нь шалгахад:

1. ___________________________________________________________________________

(барилгын ямар хэсгийн зоорь, суурийн нүхийг ямар аргаар

хэзээ, хичнээн гүнтэй ухсаныг бичнэ)

2. ___________________________________________________________________________

(ухагдсан газрын хөрсний байдал, түүний үелэл хэдий хэмжээгээр, суурь суулгах тэмдэгт

__________________________________________________________________________________

дээр хөрсний ямар үе байсан

энэ нь хөрсний шинжилгээний дүгнэлттэй тохирсон эсэх,хөрсний

ус хаана дайралдсаныг бичнэ )

3. ___________________________________________________________________________

(хөрсийг ухсаны дараа инженер геологич үзэж дүгнэлт өгсөн эсэх, газрыг хэдэн оны

хэдэн сараас эхлэн ухаж хэзээ дуусгасан, шуудуу зоорийн нүхийг хөрсний гадаргуугийн

уснаас яаж хамгаалсныг тодорхой бичнэ.)

4. ___________________________________________________________________________

(суурь суух буурь хөрсний даац хэдэн кг/см2 байсныг бичнэ)

5. ­­­­­­­­­­­­­­___________________________________________________________________________

(суурийн нүхэн дэх ус, цас, мөсийг яаж цэвэрлэсэн, хэзээ суурийн өрөг,

___________________________________________________________________________________ бетон цутгалт эхэлж болохыг бичнэ.)

6. ___________________________________________________________________________

(суурийн нүхэнд ямар тэнхлэгийн хаана нь шатлалт гарган ухсаныг

___________________________________________________________________________________ тэмдэглэнэ. )

7. ___________________________________________________________________________

(ухаж дууссан ухмал шуудуунд суурийг хийж болох эсэх ухмал, шуудууны

___________________________________________________________________________________ чанар байдлыг дүгнэж бичнэ)

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч _____________________________________

Захиалагчийн төлөөлөгч _____________________________________

Барилгын инженер _____________________________________

Даамал ______________________________________

Хавсралт ¹ 3 М-3

СУУРЬ ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

---------------------------------------------------барилгын --------------------------------------------------------------------------

( ямар блок, хэсэгт )

суурийн зураг, техникийн нөхцөлийн дагуу хийсэн эсэхийг гүйцэтгэгчийн инженер -----------------------,

зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч -----------------------------------------------------------, захиалагчийн төлөөлөгч --

----------------------------------------------------------бид шалгахад:

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурийг ямар марктай ямар материалаар хийсэн, суурийн усыг яаж

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цэвэрлэсэн, сууринд хаана ямар хэмжээтэй шатлалт гарсан, ус тусгаарлагчийг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

юугаар хийснийг бичнэ )

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурийн улны тэмдэгт зурагт зааснаар хэд байсан, хэдээр хийсэн, суурийг ямар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

гүнд суулгасныг тодорхой бичнэ )

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурийг хийхэд, цутгахад хөлдөлтөөс хамгаалах ямар арга хэмжээ авсан,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

суурийг ямар аргаар өрсөн ба цутгасан, яаж нягтруулсан,хэдийгээс хэдий хүртэлх

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хугацаанд хийснийг бичнэ )

4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурийн хажуугаар усны хамгаалалт, дулаалгыг юугаар яаж хийсэн, ямар хөрсөөр

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хэзээ дарсныг бичнэ )

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурийн тэнхлэгийн хоорондох зай, хэмжээг хэн шалгасан, түүний хүлцэл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хэд байсныг бичнэ )

6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурь нь анхны зургаас өөрчлөгдсөн эсэх, өөрчлөлтийг хэн зөвшөөрсөн ямар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

албан баримт байгааг бичнэ )

7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( суурь нь техникийн нөхцөл, зургаар хийгдсэн эсэх, түүний чанар ямар дүнтэй

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

болсныг тодорхойлон бичнэ )

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч --------------------------------------------------------

Барилгын инженер --------------------------------------------------------

Даамал -------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-4

ХАНЫН ӨРГИЙН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

---------------------------------------------------барилгын -----------------------------------------------------------------ханыг

( ямар блок, хэсэг, гадна, дотор )

ажлын зургийн ---------------р хуудсанд заагдсаны дагуу, техникийн горимоор хийгдсэн эсэхийг

захиалагчийн төлөөлөгч -----------------------------------------------------------------,барилгын инженер -----------

-----------------------------------------------,даамал -----------------------------------------------бид шалгахад :

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ханыг хаана үйлдвэрлэсэн, ямар маркийн материалаар өрснийг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( өрөгт хэрэглэсэн зуурмагийн нэр, марк )

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( өргийн хэвтээ, босоо завсарын хэмжээ, өргийн эгц босоог 2 метрийн рейкээр

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

шалгахад ямар хүлцэлтэй болсон, өргийг хэдийнээс хэдий хүртэл ямар бригад

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

өрснийг бичнэ )

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ямар бэхэлгээ, арматурлалт, төмөр торыг ямар хэмжээтэйгээр хаана ямар газарт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хийснийг бичнэ )

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ханын зурагт орсон өөрчлөлт, түүнийг зөвшөөрсөн байгууллага, хүний албан

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тушаал, нэрийг бичнэ )

6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хана нь өвлийн нөхцөлд хийгдсэн бол түүнийг яаж хийснийг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хананы өрөг техникийн нөхцөл, ажлын зургийн дагуу хийгдсэн эсэх, өргийн чанар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ямар болсныг тодорхой бичнэ )

Захиалагчийн төлөөлөгч --------------------------------------------------------

Барилгын инженер --------------------------------------------------------

Даамал -------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-5

ХАНА,СУУРИНД ТӨМӨР БЕТОН БҮС ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

---------------------------------------------------барилгын --------------------------------------------------------------------------

( хаана, ямар түвшинд )

хийгдэх төмөр бетон бүсийг ажлын зургийн -----------р хуудсанд заагдсаны дагуу хийсэн эсэхийг

захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------, зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч ----------------

-------------------------------------------, барилгын инженер ------------------------------------------------даамал --------

---------------------------------------------------------- бид газар дээр шалгахад:

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( бүсэнд хэрэглэсэн бетон, арматурын марк ямар байсныг бичнэ )

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматурыг зангидаж бэлтгэсэн байдлыг бичнэ )

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( бетоныг яаж бэхжүүлсэн, түүний бэхжилт, нягтруулалт ямар болсон, цутгах үеийн

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

гадна температур ямар байсныг бичнэ )

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( бүсний өндөр, өргөн хэдэн см болсон, бүсэнд хаана нь салхивчийн нүх хэдийг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

яаж гаргасныг бичнэ )

5. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хэрэглэсэн бетоноос сорьцын шоо авч шилжүүлэхэд ямар байсныг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

6. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( бүсийг шалгахад ямар хүлцэлтэй болсон, хийсэн бүсний чанарыг тодорхойлон

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч --------------------------------------------------------

Барилгын инженер --------------------------------------------------------

Даамал --------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-6

ТӨМӨР БЕТОН ЗҮРХЭВЧ ЦУТГАСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

барилгын -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хаана хийгдэж байгаа цутгамал төмөр бетон ямар хийц болох )

хэв,арматурын байрлалыг захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------зохиогчийн

хяналт гүйцэтгэгч ----------------------------------------------, барилгын инженер ----------------------------даамал

------------------------------------------------------------------------ бид шалгахад:

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хийцийн хэвэнд ямар материал хэрэглэсэн, хэвийг хийсэн байдал, түүний чанарыг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматурыг хэвэнд байрлуулахдаа хамгаалалтын үеийг яаж гаргасан, арматурт

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ямар боолт, гагнаас хийсэн, ажлын арматур ба хомутыг байрлуулсан байдал

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зэргийг тодорхой бичнэ )

3. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматур нь ямар чанартай болсныг хийц тус бүрд нь бичнэ )

4. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматурын байрлал, огтлолыг зургаас өөрчилсөн эсэх, ямар өөрчлөлтийг хэн

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зөвшөөрснийг бичнэ )

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч ---------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-7

ХААЛГА,ЦОНХНЫ ЯЛУУ СУУЛГАСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

------------------------------------------------------------барилгын --------------------блок, хэсгийн хаалга, цонхны ялууг ажлын зургийн ---------р хуудсанд заагдсаны дагуу суулгасан эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч -------------------------------------------------------, барилгын инженер -------------------------------------------, даамал

------------------------------------------- бид ---------------оны ---------------сарын -----------нд газар дээр шалгахад:

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ялууг хаанаас авсан, түүний нэр марк, паспортын дугаарыг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ялуу нь хананд хэдэн см дэрэлсэн, түүний тэгш ямар байсныг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( модон чулууг ус чийг, ялзралтаас яаж хамгаалсныг бичнэ )

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( цонх, хаалганы ялууны угсралтын хүлцэл нь хэд байсныг бичнэ )

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( зургаас өөрчилсөн өөрчлөлт юу байсан, түүнийг хаанахын хэн зөвшөөрснийг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ялууг цутгаж хийсэн бол бетоны марк, түүний бэхжилт ямар болсон, хэв ба

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

арматурыг хийсэн байдал, цутгасан үеийн температур хэд байсан, хүйтний улиралд

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

цутгахад ямар халаалт хэрэглэсэн, хэрэглэсэн арматурын маркийг бичнэ )

7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( ялуу нь ажлын зураг, техникийн нөхцөлийн дагуу угсрагдсан эсэх, түүний чанар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ямар болсныг бичнэ )

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-8

ХАНАНД САЛХИВЧ, УТААНЫ СУВАГ ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

---------------------------------------------------------барилгын хананд ------------------------------------сувгийг ажлын

( юуны )

зургийн ------------------р хуудсанд заагдсаны дагуу хийгдсэн эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч ----------

------------------------------------------------, барилгын инженер , ---------------------------------------------, даамал

------------------------------------------------------ бид шалгахад:

1. Барилгын ---------------------------------блок, хэсэг --------------р давхрын -------------------------------

тэнхлэгүүд дээрх хананд ажлын зургаар ----------------------------------------------------------------------------------

( ямар хэмжээтэй , хэдэн ширхэг )

-----------------------------------------------суваг гаргахыг -----------------------------------------------------------------------

( хаана, аль тэнхлэгт, ямар хэмжээтэй,

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хэдэн ширхэг, юуны суваг )

суваг гаргасан байна.

2. Гаргасан суваг нь ----------------------------------------------------------------------------------------------------

( шавардсан, нүх сүвтэй эсэх )

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- аргаар шалгаж үзсэн.

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( салхивч, утааны суваг, төмөр бетон бүсийг нэвтлэн гарах хэсэгт яаж гаргасанг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

тодорхойлон бичнэ )

5. --------------------------------------------- суваг ---------------------------------------------------- чанартай

болсон гэж үзэв.

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-9

МОДОН ХУЧИЛТ ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын -----------------------------------------------------------------------

( адар бусад давхар дунд )

модон хучилтыг ----------------------------------------институтийн шифртэй ажлын зургийн -------- хуудсанд заагдсаны дагуу техникийн нөхцөлөөр хийгдсэн эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч ------------------------ зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч---------------------------------------, барилгын инженер ------------------------------ барилга хариуцан бариулагч даамал ------------------------------------бид шалгахад:

1. ----------------------------------------------------------хучилтанд -------------------------------------огтлолтой

( адар, давхар дундын аль нь )

----------------------------------------------------% чийглэгтэй модон дам нурууг -----------------зайтайгаар тавьж

----------------------------------------------------------------------------- бэхэлсэн байв.

( бэхэлсэн байдлыг бичнэ )

2. Модон -------------------- дам нурууны үзүүрийг хананд -----------------см суулгаж, ус чийгнээс ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- хамгаалжээ.

( яаж )

3. ------------------------------------- хучилтын дам нуруунд ------------------------------ огтлолтой ( чих ) дүнзэнцрийг ----------------------см-ийн хадаасаар --------------------------------- см тутамд хаджээ.

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хучилтанд хийсэн зулавч бамбайг ямар хэмжээний модоор яаж

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хийсэнг бичнэ )

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( дам нуруу нь хананд хэдэн см суусан түүний огтлол , урт бусад хэмжээний хүлцэл

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

нь ямар байсныг бичнэ )

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хучилтанд уур тусгаарлалт ба дулаалгыг ямар хэмжээтэй яаж хийснийг бичнэ )

7. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хучилтанд ялзралтаас хамгаалах ямар арга хэмжээ авагдсанг тодорхой бичнэ )

8. Модон хучилтыг -----------------------------------------------------------------чанартай болсон гэж үзэв.

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-10 /б/

ХАВТГАЙ ДЭЭВЭР ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын хавтгай дээврийг ажлын зургийн ---------р хуудсанд

заагдсан дагуу хийсэн эсэхийг зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч -----------------------------------------------------,

захиалагчийн төлөөлөгч ----------------------------------------, барилгын инженер -----------------------------------,

даамал ---------------------------------------------------- бид шалгахад:

1. Уур тусгаарлалтыг -------------------------------------------------- үе, дулаалгыг --------------------------

------------------------------------------------------------------ см зузаан хийжээ.

( ямар материалаар )

2. Дулаалга дээр --------------------------- см зузаан бетон үеийг хийжээ.

3. Бетон дэвсгэр үе дээр ------------------------см зузаан цементэн тэгшилгээ хийж ------------

маркийн хар тосыг -------------- градусын халуунтайгаар түрхэж --------------------- маркийн ----------------

---------------------------------- үед наахдаа уулзваруудыг ---------------------------- см зөрүүлж наасан байна.

4. Дээврээс дээш илүү гарсан хана, яндан, хоолойн эргэн тойронд ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хуйлмал материалыг ямар хэмжээтэй цоройлгож яаж бэхэлснийг бичнэ )

5. Дээврийн ус урсах налуу нь ----------------------------------------------------- градус болжээ.

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( зургаас юуг яаж өөрчилсөн, түүнийг хэн зөвшөөрснийг тодорхой бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Дээврийн бүх хийцийг -------------------------------------------------------- чанартай болсонд тооцов.

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-10 /а/

ТӨМӨР ДЭЭВЭР ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын төмөр дээврийг ажлын зургийн -----------р хуудсанд

заагдсаны дагуу хийгдсэн эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч -----------------------------------------------------,

барилгын инженер -----------------------------------------, даамал ---------------------------------------------------- бид

шалгахад:

1. Төмөр дээврийг ----------------------------хэмжээ бүхий ----------------------------------------------------

( төрөл марк )

гөлмөн төмрөөр --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( төмрийг зэврэлтээс яаж хамгаалсан )

2. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Дээврийн ерөнхий налуу нь ------------------------градустай ---------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( дээврийн усны хаялгыг яаж гаргасан, хэдэн цорго, яндан хийж тогтоосныг бичнэ )

4. Төмөр дээврийг -------------------------------------------------------- чанартай болсонд тооцов.

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-11

УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХУЧИЛТ ХИЙСЭН

АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын --------------------- давхарын угсармал төмөр бетон хучилтыг ажлын зургийн ------------------р хуудсанд заагдсаны дагуу хийсэн эсэхийг зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч -----------------------------------------------------, захиалагчийн төлөөлөгч ----------------------------------------, барилгын инженер -----------------------------------, даамал ---------------------------------------------------- бид шалгахад:

1. Хучилтанд --------------------------------үйлдвэрийн ---------оны ------------сарын -----------ны

өдрийн -------------- дугаар паспорттой ------------------------------маркийн --------------- м урттай -------------

м өргөнтэй угсармал төмөр бетон хавтанг хэрэглэжээ.

2. Хавтанг гадна хананд ---------------- см, дотор хананд --------------см суулгаж, хавтангийн

бүх завсарт ---------------------------- диаметрийн арматур бүхий ------------------------------ м урттай хэлхээ

тавьж төмөр бетон бүстэй бэхэлж холбоод ------------------------------------ маркийн бетоноор чигжсэн

байв.

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хавтангийн хананд суусан үзүүрийн хэсгийн цулжуулалтыг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хавтан дээр уур, дуу , тусгаарлалт, дулаалгыг ямар материалаар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

яаж хийснийг бичнэ )

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(зурагт заасан хучилтыг өөрчилсөн бол хэний зөвшөөрлөөр яаж өөрчилснийг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Хучилт нь ----------------------------------------------------------------------- чанартай хийгдсэн тооцов.

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-12

УГСАРМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ДАМ НУРУУ,

БАГАНА УГСАРСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын --------------------- блокны -----------------р тэнхлэгүүд

дээр угсрагдах ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( дам нуруу, суурийн башмак, баганы алин болох )

ажлын зургийн ------------------р хуудсанд заагдсаны дагуу хийсэн эсэхийг зохиогчийн хяналт

гүйцэтгэгч -----------------------------------------------------, захиалагчийн төлөөлөгч --------------------------------

--------, барилгын инженер -----------------------------------, даамал ----------------------------------------------------

бид шалгахад:

1. Угсармал төмөр бетон --------------------------------------------------------------------------------------------

( багана, дам нуруу, суурийн башмак нь хаана үйлдвэрлэгдсэн

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ямар марк, төрлийн болохыг тодорхой бичнэ )

2. Угсрагдсан дам нуруу нь барилгын ----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------- түвшинд тавигдаж ------------------------------------------------------------------------ см

( хана,баганын алинд )

дэрлэжээ.

3. Угсрагдсан ----------------------------------------------------------------------------------------------------------нь

( дам нуруу, багана, суурийн башмак )

байвал зохих тэнхлэгээс босоо чиглэлдээ ---------------------- мм, хэвтээ чиглэлдээ --------------- мм-ийн

хүлцэлтэй болжээ.

4. Угсрагдсан --------------------------------------------------------------------------------------------------------- нь

( багана, дам нуруу, суурийн башмак )

------------------------------------------------------- чанартай болсонд тооцов.

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер --------------------------------------------------------- Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-13

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН БҮТЭЭЦИЙГ

АРМАТУРЛАСАН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын -----------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хаана хийгдэж байгаа цутгамал төмөр бетон ямар хийц болох )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хэв, арматурын байрлалыг захиалагчийн төлөөлөгч ------------------------------------------------------------------

зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч -------------------------------------, барилгын инженер -----------------------------, даамал ---------------------------------------------------- бид шалгахад:

1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хийцийн хэвэнд ямар материал хэрэглэсэн хэвийг хийсэн байдал, түүний чанарыг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

2. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматурыг хэвэнд байрлуулахдаа хамгаалалтын үеийг яаж гаргасан арматурт ямар

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

боолт, гагнаж хийсэн ажлын арматур ба хомутыг байрлуулсан байдал, алхмын зай

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

хэмжээ зэргийг тодорхой бичнэ)

3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматур нь ямар чанартай болсныг хийц, хэсэглэл тус бүрд бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( арматурын байрлал, огтлолыг зургаас өөрчилсөн эсэх, ямар өөрчлөлтийг хэн

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

зөвшөөрснийг бичнэ )

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-14

ЦУТГАМАЛ ТӨМӨР БЕТОН ХИЙЦ ХИЙСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын ----------------------------------------------------------------------

( хийцийн нэрийг бичнэ )

ажлын зургийн ---------------р хуудсанд заагдсаны дагуу техникийн нөхцөлөөр хийсэн эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч -------------------------------------, барилгын инженер -----------------------------, барилгын даамал ---------------------------------------------------- бид шалгахад:

1. ---------------------------------------------нь барилгын ---------------------------------------------------блокны

( хийцийн нэр )

---------------------------------------------------------------------------- м түвшинд хийгдсэн байна.

( ямар хэсэгт )

2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------нд

( бетон бэлдсэн үйлдвэр, цехийн нэр )

бэлдсэн маркийн бетоноор --------------------оны ---------------сарын ----------------ны өдрөөс ------------сарын ----------------ний өдөр хүртэл -------------------------------------------------------------- бригад гүйцэтгэсэн

( бригадын даргын нэр )

байна.

3.Бетоныг --------------------- градусын температуртай үед ------------------------------------ аргаар цутгаж ------------- өдрийн турш бэхжүүлж --------------оны------------сарын---------------------нд хэвийг авчээ.

4. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( төмөр бетон хийцийн хэмжээ, бусад зөвшөөрөгдөх хүлцэл нь шалгахад ямар байсныг

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

бичнэ )

бетон хийцийг ---------------------------------------------------------- чанартай болсон гэж тооцов.

5. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( төмөр бетон хийцийг зургаас өөрчилсөн байдал, түүнийг хэн зөвшөөрснийг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( хийцэд хэрэглэсэн бетонд сорьц хийлгэсэн байдал, бетоны маркийг бичнэ )

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Зохиогчийн хяналт гүйцэтгэгч --------------------------------------------------------

Захиалагчийн төлөөлөгч ---------------------------------------------------------

Барилгын инженер ---------------------------------------------------------

Даамал ---------------------------------------------------------

Хавсралт ¹ 3 М-15

ТАГТ, КАРНИЗНЫ ТӨМӨР ХАВТАНГ

БЭХЭЛСЭН АКТ

¹

20_____он_____сар _____өдөр

-------------------------------------------------аймаг, хотын--------------------------------------------нд баригдаж байгаа

( дүүрэг,сум, бригад )

-----------------------------------------------------барилгын ----------------------------------------------------------------------

( хийцийн нэрийг бичнэ )

блок хэсгийн ---------------р тэнхлэгүүд дээрх угсармал бетон ---------------------------------- хавтанг ,

ажлын зургийн -----------------р хуудсанд заагдсаны дагуу бэхэлсэн эсэхийг захиалагчийн төлөөлөгч

-----------------------------------------------------------------, барилгын инженер --------------------------------------------,

барилгын даамал ---------------------------------------------------- бид шалгахад:

1. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

( тагт, карнизын хавтан нь хаана үйлдвэрлэгдсэн , ямар паспорттой ирсэн марк нь хэд

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

болохыг тодорхой бичнэ

 

 

 

 
Санал асуулга

Танд манай сайтын шинэ загвар таалагдаж байнуу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР